תנאי קבלה לאגודה

1. קבלת חברים

א. חבר.ה באגודה יכול להיות: כל איש.ת טיפול (ראה מטה) שסיים קורס ללימוד טיפול פרטני DBT וקורס ללימוד מיומנויות DBT בהיקף של 40 שעות אקדמיות כ"א, בארץ, במסגרת מוכרת וע"י מטפלי DBT בעלי ניסיון רב או בחו"ל במקומות המוסמכים לכך.

ב. ושהוסמכו במקצועות הבאים
• רופאים.ות פסיכיאטרים.ות
• פסיכולוגים.ות קליניים.ות
• עובדים.ות סוציאליים.ות בעלי.ות תואר שני/ מטפלים.ות באומנויות בעלי תואר שני/ קרימינולוגים.ות קליניים.ות בעלי.ות תואר שני – שלהם.ן ניסיון מוכח של שלוש שנות טיפול במגזר הציבורי.

ג. עמית.ה יכול להיות כל מי שלומד/ת או עוסק/ת בטיפול DBT.

ד. ידידי האגודה: פתוח לכל מי שמעוניין להשתתף בפעילות האגודה לציבור
הרחב: הרצאות, פרסומים וחידושים בתחום הטיפול הדיאלקטי התנהגותי.

2. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בזו הלשון
א. "אני שם ,מקצוע ,מען ו-ת.ז מבקש להיות חבר.ה/עמית.ה בעמותה האגודה הישראלי לטיפול ב DBT.
ב. "מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי".
ג. "אם אתקבל כחבר.ה בה אני מתחייב.ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ד. ההחלטה בדבר קבלת מבקש כחבר.ה/עמית.ה העמותה או אי קבלתו.ה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הועד.

3. זכויות וחובות של החבר

א. השתייכות לאיגוד אינה מקנה תעודה מקצועית ו/או אישור מקצועי כלשהו, למעט הזכות להשתייך לאיגוד.
ב. חבר.ה העמותה זכאי.ת להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו.ה קול אחד בכל הצבעה.
ג. חבר.ה הוא/היא זכאית לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדות העמותה.
ד. חבר.ה יכול.ה להיבחר לוועד לאחר שנה של חברות בעמותה.
ה. חבר.ה/עמית.ה העמותה זכאי.ת להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משרותיה.
ו. הועד רשאי לקבוע דמי חברות שנתיים כגביית חובה.
ז. חבר.ה/עמית.ה האיגוד חייב.ת להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות והאתיקה של האיגוד, כפי שמחייבים את חברי מקצועות בריאות הנפש המוזכרים לעיל.
ח. פקיעת השתייכות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מחבר.ה/עמית.ה עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד פקיעת חברותו.

דילוג לתוכן