תקנון האגודה

שם העמותה: האגודה הישראלית לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)
כתובת המשרד ז'בוטינסקי 91 הוד השרון מיקוד 4522009

1. מטרות העמותה

א. קידום נושא הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל (DBT).
ב. קידום הפצת הטיפול במערכת הציבורית.
ג. קידום הידע והפרקטיקה המקצועית של העוסקים בתחום.
ד. קידום המודעות הציבורית לגבי התחומים הרבים בהם טיפול DBT הוכח כאפקטיבי.
ה. שמירה על האתיקה המקצועית.

2. פעילות מקצועית

א. ליזום, לארגן ולהפעיל ימי עיון והדרכה בנושאים הקשורים בטיפול דיאלקטי התנהגותי (לטובת המטופלים, החברים וקהילת אנשי הטיפול העוסקים בתחום.)
ב. לעודד מחקר בתחום הפסיכותרפיה הדיאלקטית התנהגותית.
ג. ליזום ולעודד פעולות למיתון הסטיגמה סביב הנושא של הפרעות אישיות והטיפול בהם.
ד. קידום הרחבת ההתנסות של המטפלים בהפעלה אפקטיבית של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בתחומי מצוקה נוספים.
ה.קידום עבודת מטפלי DBT כהלכתה בעבודת צוות מקצועית .
ו. לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרות העמותה.

3. פעילות ארגונית

א. עידוד וגיוס תרומות מכל מי שמטרות ופעילות העמותה קרובות לליבו.
ב. ניהול התחום הכספי הכרוך בקידום מטרות העמותה והפעלתה.

4. קבלת חברים

א. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רשום העמותה בפנקס העמותות.

ב. למייסדים לא תהיינה זכויות יתר מכל מין וסוג שהוא.

ג. חבר.ה באגודה יכול להיות: כל איש.ת טיפול (ראה מטה) שסיים קורס ללימוד טיפול פרטני DBT וקורס ללימוד מיומנויות DBT בהיקף של 40 שעות אקדמיות כ"א, בארץ, במסגרת מוכרת וע"י מטפלי DBT בעלי ניסיון רב או בחו"ל במקומות המוסמכים לכך.

ד. ושהוסמכו במקצועות הבאים:
• רופאים.ות פסיכיאטרים.ות
• פסיכולוגים.ות קליניים.ות
• עובדים.ות סוציאליים.ות בעלי.ות תואר שני/ מטפלים.ות באומנויות בעלי תואר שני/ קרימינולוגים.ות קליניים.ות בעלי.ות תואר שני – שלהם.ן ניסיון מוכח של שלוש שנות טיפול במגזר הציבורי.

ה. עמית.ה יכול להיות כל מי שלומד/ת או עוסק/ת בטיפול DBT.

ו. ידידי האגודה: פתוח לכל מי שמעוניין להשתתף בפעילות האגודה לציבור הרחב: הרצאות, פרסומים וחידושים בתחום הטיפול הדיאלקטי התנהגותי.

5. אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בזו הלשון
א. "אני שם ,מקצוע ,מען ו-ת.ז מבקש להיות חבר.ה/עמית.ה בעמותה האגודה הישראלי לטיפול ב DBT.
ב. "מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי".
ג. "אם אתקבל כחבר.ה בה אני מתחייב.ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ד. מועמד/ת המבקש/ת להתקבל לעמותה ימלא/תמלא טופס הרשמה ויצרף/תצרף מסמכים המתעדים את מעמדו/ה המקצועי וכן לפחות מכתב המלצה אחת כפי שצוין בטופס בקשה להתקבל לאגודה.

ה. ההחלטה בדבר קבלת מבקש כחבר.ה/עמית.ה העמותה או אי קבלתו.ה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הועד.

6. זכויות וחובות של החבר

א. השתייכות לאיגוד אינה מקנה תעודה מקצועית ו/או אישור מקצועי כלשהו, למעט הזכות להשתייך לאיגוד.
ב. חבר.ה העמותה זכאי.ת להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו.ה קול אחד בכל הצבעה.
ג. חבר.ה הוא/היא זכאית לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדות העמותה.
ד. חבר.ה יכול.ה להיבחר לוועד לאחר שנה של חברות בעמותה.
ה. חבר.ה/עמית.ה העמותה זכאי.ת להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משרותיה.
ו. הועד רשאי לקבוע דמי חברות שנתיים כגביית חובה.
ז. חבר.ה/עמית.ה האיגוד חייב.ת להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות והאתיקה של האיגוד, כפי שמחייבים את חברי מקצועות בריאות הנפש המוזכרים לעיל.
ח. פקיעת השתייכות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מחבר.ה/עמית.ה עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד פקיעת חברותו.

7. פקיעת חברות
החברות בעמותה פוקעת:
א. בפרישת חבר.ה מן העמותה, הודעת פרישה בכתב תנתן לועד 30 יום מראש.
ב. בהוצאת חבר.ה מן העמותה.

8. הוצאה מן העמותה:
א. הועד בשיתוף ועדת האתיקה רשאים להחליט על הוצאת חבר.ה/עמי.ה מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
ב. החבר.ה/עמית.ה לא שילם לעמותה את המגיע ממנו.ה במשך שנתיים.
ג. החבר.ה/עמי.ה פועל.ת בניגוד למטרות העמותה.
ד. החבר.ה/עמית.ה הורשע.ה בבית משפט בעבירה שיש עמה קלון.
ה. לא יציע הועד להוציא חבר.ה/עמית.ה מן העמותה אלא לאחר שנתן לו.ה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ואלא לאחר שהתרה בחבר.ה/עמית.ה ונתן לה זמן סביר לתיקון המעוות.

9. מתן הודעות
הזמנה, דרישה, התראה וכל הודעה של העמותה לחבר.ה, כולל זימון לאסיפה הכללית , יתבצעו בכתב וישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי כתובת הדוא"ל של כל חבר.ה הרשום בפנקס החברים.

10. מוסדות העמותה


10, א: האסיפה הכללית
1. יומה, שעתה ומיקומה של האספה הכללית ייקבעו בידי הועד, ובלבד תתכנס אחת לשנה.
2. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, ותחליט על אישורם.
3. בחירות לוועד חדש יתקיימו אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית. ייקבע נוהל לביצוע הליך בחירת הוועד תוך הקפדה על ניהול תקין של ההליך.
4. חבר יוכל לשמש בוועד לשתי קדנציות רצופות בלבד.
5. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי עמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות.
6. לא יתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים יהיה מספרם אשר יהיה.
7. הועד יכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, אם הוא נדרש לעשות זאת ע"י לפחות 10%מחברי העמותה או לפי דרישה בכתב , באמצעות הדואר האלקטרוני של ועדת
הביקורת.
8. הדרישה לכינוס אסיפה כללית חייבת לפרט את סדר יומה המוצע.
9. אסיפה כללית תבחר מזכיר האסיפה, אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה.
10. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק דורש רוב אחר לקבלתן.

10, ב : הועד
א. מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מ-5 חברים.

ב. הוועד יכהן מיום בחירתו ועד שיבחר ועד חדש. חבר.ה בוועד היוצא יכול.ה להיבחר לוועד החדש. חבר.ה הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד. נתפנה מקומו של חבר.ה הועד, רשאים הנותרים למנות חבר.ה אחר.ת של העמותה כחבר.ה הועד עד לבחירות הקרובות. (החבר.ה החדש.ה יהיה/תהיה החבר.ה אשר לפי רשימת המועמדים בבחירות האחרונות קיבל את מירב הקולות לאחר החבר.ה האחרון שנבחר לוועד המכהן).

ג. ישיבות הועד: הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד הישיבות, אופן ההזמנה אליהן, המניין הנדרש בהן ודרך ניהולו.
ד. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
ה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ועד.
ו. הועד ינהל פרוטוקול ישיבות והחלטות.
ז. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
ח. הועד יגיש לאסיפה הכללית דו"ח פעילות בכתב אחת לשנה.
ט. לא יכהן/תכהן כחבר.ה הועד מי שאינו.ה חבר.ה העמותה במשך שנה לפחות ומי
שמשרת את העמותה בשכר.
י. משך הקדנציה של ועד האיגוד יהיה 3 שנים.
יא. מספר הקדנציות הרצופות לכהן כחבר.ה ועד מוגבל לשניים.
יב. הועד ימנה רואה חשבון לטיפול במאזן האיגוד.
יג. הועד יבחר 3 חברי העמותה שיהיו ועדת הקבלה.

10, ג : גוף מבקר
ועדת הביקורת של העמותה תורכב מ-2 חברים לפחות שיבחרו ע"י האסיפה הכללית.

11. רווחים לאחר פירוק
במקרה של פירוק העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, יועברו הנכסים שיישארו לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

12. .רווחים ונכסים
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

13. שינוי תקנון
תקנון העמותה ישונה בהחלטת 2/3 מהחברים או 75% מהנוכחים באסיפה הכללית.

דילוג לתוכן